Bordi Drejtues

Banka e Bashkuar e Shqiperise (UBA Bank) drejtohet nga Keshilli Drejtues dhe Drejtoria.

Keshilli Drejtues përbëhet nga pesë (5) anëtaret e mëposhtëm:

  1. Amer BUKVIC (Kryetar)
  2. Areef SULEMAN (Zv. Kryetar)
  3. Emina SISIC (Anëtar)
  4. Muhamad AL-MIDANI (Anëtar)
  5. Mateo SPAHO (Anëtar)

Drejtor i Përgjithshem dhe Përfaqësues Ligjor i BBSH:

  • Amel KOVACEVIC

Komiteti i Auditimit përbëhet nga tre (3) anëtarët e mëposhtëm: 

  1. Emina SISIC – Kryetare
  2. Muhamad AL-MIDANI – Anëtar
  3. Orjana Kalaja – Anëtare

Adresa Jone

Adresa: Rr. “Dritan Hoxha”,
Nd. 11, H. 3, Njesia Bashkiake Nr.7,
Kodi Postar 1023, Kutia Postare 128,
Tirane,
E-mail: hr@uba.com.al

Kontaktoni me ne

Rrjeti i Degeve te UBA