kantrium.com | E-Norway.ru | HELFI.ru | MySuomi.com

Bordi Drejtues

Banka e Bashkuar e Shqiperise (UBA Bank) drejtohet nga Keshilli Drejtues dhe Drejtoria.

Keshilli Drejtues perbehet nga pese (6) anetaret e meposhtem: 

Z. Gokhan K. BOZKURT (Kryetar)

Z. Amer BUKVIC (Zv. Kryetar)

Znj. Emina SISIC (Anetar)

Z. Mohamed Midani (Anetar)

Z. Areef Suleman (Anetar)

Z. Muhamed PRLJA, Drejtor i Pergjithshem dhe Perfaqesues Ligjor i UBA Bank.

Komiteti i Auditimit perbehet nga tre (3) anetaret e meposhtem: 

Znj. Emina SISIC

Zj. Albana Ferraj 

Znj. Joana Pano

Adresa Jone

Adresa: Rr. “Dritan Hoxha”,
Nd. 11, H. 3, Njesia Bashkiake Nr.7,
Kodi Postar 1023, Kutia Postare 128,
Tirane,
E-mail: info@uba.com.al

Kontaktoni me ne

Rrjeti i Degeve te UBA