Faqe Interneti te Lidhura

Banka e Shqiperise

www.bankofalbania.org  

Qendra Kombetare e Regjistrimit

www.qkr.gov.al 

Qendra e Publikimeve Zyrtare

www.qpz.gov.al  

 Shoqata Shqipetare e Bankave

www.aab.al  

Drejtoria e Pergjitheshme e Parandalimit te Pastrimit te Parave

www.fint.gov.al 

Drejtoria e Pergjithshme e Doganave

www.dogana.gov.al 

Drejtoria e Pergjithshme Tatimeve

www.tatime.gov.al   

Agjensia e Sigurimit te Depozitave

www.dia.org.al  

Komisioneri per Mbrojtjen e te Dhenave

www.kmdp.al  

Instituti i Statistikave

www.instat.gov.al 

 

Adresa Jone

Adresa: Rr. “Dritan Hoxha”,
Nd. 11, H. 3, Njesia Bashkiake Nr.7,
Kodi Postar 1023, Kutia Postare 128,
Tirane,
E-mail: hr@uba.com.al

Kontaktoni me ne

Rrjeti i Degeve te UBA