Procesi i Rekrutimit

Aplikimi i Kandidateve

Kandidati i interesuar per nje pozicin vacant te shpallur nga UBA Bank, duhet  te dergoje dokumentat e meposhtme:

• CV te detajuar dhe te perditesuar;

• Leter shprehje interesi;

• Foto te koheve te fundit;

• Formen e aplikimit te plotesuar dhe firmosur (shkarko). 

Te gjitha aplikimet dergohen ne kontaktet e Drejtorise Qendrore ne menyrat si me poshte cilesuar:

 1. Duke i derguar me e-mail ne adresat:

  • Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.;

 2. Si edhe me poste, te printuara dhe te firmosura ne adrese te Drejtorise Qendrore.

Seleksionimi i Aplikimeve

Pas shqyrtimit te te gjitha aplikimeve, Departamenti i Burimeve Njerezore dhe Administrates, pergatit listen paraprake te kandidateve te kualifikuar te perzgjedhur per interviste.

Intervista

Ne varesi te pozicionit, kandidatet ne listen e perzgjerdhur do t'i nenshtrohen nje ose dy fazave te intervistimit.

Oferta e Punesimit

• Kontratë me afat të pacaktuar duke i konsideruar 3 muajt e parë si periudhë prove;

• Paketa trajnimi me informacion orjentues  per punonjesit e rinj;

• Vleresimi pas periudhes se proves;

• Pas perfundimit me sukses te periudhes se proves , UBA Bank i ofron punonjesit hyrjen ne nje marreveshje kontraktore me afat të pacaktuar me Bankën.

 

Adresa Jone

Adresa: Rr. “Dritan Hoxha”,
Nd. 11, H. 3, Njesia Bashkiake Nr.7,
Kodi Postar 1023, Kutia Postare 128,
Tirane,
E-mail: hr@uba.com.al

Kontaktoni me ne

Rrjeti i Degeve te UBA