Financime


Tani eshte çasti i ofertave me te mira nga UBA Bank, per te pasur gjithçka qe deshiron.

Me kenaqesi JU informojme se se fundmi Banka e Bashkuar e Shqiperise (UBA Bank) ka lançuar produktet me te reja te financimit, te pergatitura posaçerisht per klientet e saj individe.

Ne jemi te ndergjegjshem qe nevojat tuaja financiare ndyshojne me kalimin e kohes, dhe shpesh jane te paparashikuara, ndaj si me poshte ju prezantojme me produktet e financimit qe do JU japin zgjidhje te menjehershme dhe te qendrueshme kerkesave tuaja.


 • SHPENZIME te PAPARASHIKUARA?

   
  UBA BANK ju ofron fonde shtese fale produktit te saj te financimit "Overdraft", me kushtet lehtesuese si me poshte:
   
  Kusht:                 
  Te ardhura mujore te rregullta te kredituara ne llogarine rrjedhese.
   
  Monedha:                 
  • LEK, EURO.
   
  Shuma Maksimale:      
  • Deri ne tre (3) paga mujore (per çdo punonjes).
   
  Koha e aprovimit:        
  • Me kerkese te klientit, overdraft do te jete i disponueshem brenda 24 oreve. 
   
  Shtyrja e Overdraftit:  
  • Banka do te aprovoje automatikisht overdraftin e ri pas 12 muajsh, nese jane verifikuar te ardhura mujore te rregullta te kredituara ne llogarine rrjedhese.
   
  Perfituesit:    
  • Te gjithe klientet te cilet marrin pagen ne llogarine e tyre rrjedhese prane UBA Bank.    
   
   

  Informacioni Parakontraktor

 • UBA Financim per Nevoja Konsumatore

  Permbushni nevojat tuaja, me produktin me te ri te financimit per individe.

  Ju mund te aplikoni per:

  Qellimi:
  • Blerje e pajisjeve  elektronike, te mobiljeve etj.

  Shuma maksimale:       
  • EUR 7,500/USD 7,500/LEK 1,000,000.

  Periudha maksimale:   
  • Deri ne 5 vite.

  Perfitimet:
  • Norma te arsyeshme fitimi;
  • Proçedura te shpejta miratimi;
  • Ju perfitoni 1% zbritje, nese paguani rregullisht kestet mujore, pergjate gjithe periudhes se financimit.

  Dokumentacioni i kerkuar: 
  • Dokument Identifikimi per klientin dhe garantuesin;
  • Çertifikate familjare e tre muajve te fundit;          
  • Dokumentacion vertetues i te ardhurave per klientin dhe garantuesin;
  • Kopje e librezes se energjise elektrike;
  • Dokumenta qe kerkohen nga legjislacioni ne fuqi.

  Shenim: Banka ka te drejte t’i kerkoje klientit dokumenta shtese, te konsideruara si te nevojshme per vleresimin e klientit.  

  Per me shume informacion dhe keshillim financiar ne zgjedhjen tuaj, jeni te mirepritur te na shkruani e-mail, telefononi  apo te na vizitoni ne  degen me te afert te Bankes se Bashkuar te Shqiperise (UBA Bank).

  Informacioni Parakontraktor

 • UBA Financim me Cash Kolateral (Depozite)

  Permbushni nevojat tuaja imediate apo te paparashikuara!
   
  Qellimi i ketij produkti konsiston ne ofrimin e nje financimi afat shkurter ose afatmesem, i disponueshem per te gjithe klientet e UBA Bank, te cilet zoterojne Llogari Depozite me Afat, e cila do te perdoret si kolateral ne momentin e financimit per nevojat e tyre imediate dhe/ose te paparashikuara.
   
  Karakteristikat kryesore:
   
  Norma e Fitimit:
  2% mbi llogarine Wakala depozite me afat.
   
  Afati:
  Deri ne 5 vite.
   
  Rastet kur financimi eshte ne monedhe tjeter nga ajo e depozites:
  • kur monedha eshte e  njejte, depozita duhet te jete 110% e shumes se financimit; 
  • kur monedha eshte e ndryshme, depozita duhet te jete 125% e shumes se financimit.
   
  Per me shume informacion dhe keshillim financiar ne zgjedhjen tuaj, jeni te mirepritur te na shkruani e-mail, telefononi apo te na vizitoni ne degen me te afert te Bankes se Bashkuar te Shqiperise UBA Bank).
   

  Informacioni Parakontraktor

 • UBA Financim per Blerje Shtepie/Blerje e Kredise per Blerje Shtepie

  Permbushni nevojat tuaja, me produktin me te ri te financimit per individe. 
   
  Ju mund te aplikoni per:
   
  Qellimi:
  • Blerje, ndertim ose ri-ndertim shtepie;
  • “Blerje e detyrimit nga bankat e tjera per blerje, ndertim ose rindertim te shtepise”.
   
  Shuma maksimale:
  • EUR 150,000/USD 150,000/LEK 20,000,000.
   
  Periudha maksimale:
  • Deri ne 15 vite.
   
  Pjesemarrja maksimale e Bankes:
  • Deri ne 90% te vleres se shtepise. 
   
  Blerje e kredise:
  • Financimi per blerje te detyrimit te mbetur nga bankat e tjera, perfshin blerjen e kredise per “blerje shtepie”, qe perben 70% te financimit.
   
  Perfitimet:
  • Norma te arsyeshme fitimi;
  • Financim me partneritet;
  • Proçedura te shpejta miratimi;
  • Ju perfitoni 1% zbritje nese paguani rregullisht kestet mujore, pergjate gjithe periudhes se financimit.
   
  Dokumentacioni i kerkuar: 
  • Dokument Identifikimi per klientin dhe garantuesin;
  • Çertifikate familjare e tre muajve te fundit;          
  • Dokumentacion vertetues i te ardhurave per klientin dhe garantuesin;
  • Çertifikata ose vertetime pronesie te diteve te fundit per kolateralin, me genplanin bashkengjitur dhe kartelen e prones; dokument qe verteton se prona eshte e lire aktualisht;
  • Dokumenta pronesie per pronen qe do te blihet; 
  • Dokumenta qe kerkohen nga legjislacioni ne fuqi.
   
  Shenim: Banka ka te drejte t’i kerkoje klientit dokumenta shtese, te konsideruara si te nevojshme per vleresimin e klientit. 

  Per me shume informacion dhe keshillim financiar ne zgjedhjen tuaj, jeni te mirepritur te na shkruani e-mail, telefononi apo te na vizitoni ne degen me te afert te Bankes se Bashkuar te Shqiperise UBA Bank).

  Informacioni Parakontraktor

 • UBA Financim per rimodelim shtepie/Blerje e kredise per rimodelim shtepie.

  Permbushni nevojat tuaja, me produktin me te ri te financimit per individe.
   
  Ju mund te aplikoni per:
   
  Qellimi:
  • Rimodelim shtepie;
  • “Blerje e detyrimit nga bankat e tjera, per rimodelim shtepie”.
   
  Shuma maksimale:
  • EUR 35,000/USD 35,000/LEK 5,000,000.
   
  Periudha maksimale:
  • Deri ne 10 vite.
   
  Pjesemarrja maksimale e Bankes:
  • Deri ne 90% te vleres se shtepise. 
   
  Blerje e kredise:
  • Financimi per blerje te detyrimit te mbetur nga bankat e tjera, perfshin blerjen e kredise per “blerje shtepie”, e cila perben 70% te financimit.
   
  Perfitimet:
  • Norma te arsyeshme te fitimit;
  • Financim me partneritet;
  • Proçedura te shpejta miratimi;
  • Ju perfitoni 1% zbritje, nese paguani rregullisht kestet mujore, pergjate gjithe periudhes se financimit.
   
  Dokumentacioni i kerkuar: 
  • Dokument Identifikimi per klientin dhe garantuesin;
  • Çertifikate familjare e tre muajve te fundit;          
  • Dokumentacion vertetues i te ardhurave per klientin dhe garantuesin;
  • Çertifikata ose vertetime pronesie te diteve te fundit per kolateralin, me genplanin bashkengjitur dhe kartelen e prones; dokument qe verteton se prona eshte e lire aktualisht;
  • Preventiv te puneve qe parashikohen te kryhen;
  • Dokumenta pronesie per pronen qe do te blihet/rimodelohet/ndertohet;
  • Dokumenta qe kerkohen nga legjislacioni ne fuqi.
   
  Shenim: Banka ka te drejte t’i kerkoje klientit dokumenta shtese, te konsideruara si te nevojshme per vleresimin e klientit. 
   
  Per me shume informacion dhe keshillim financiar ne zgjedhjen tuaj, jeni te mirepritur te na shkruani e-mail, telefononi  apo te na vizitoni ne degen me te afert te Bankes se Bashkuar te Shqiperise UBA Bank). 
   

  Informacioni Parakontraktor

 • UBA Financim me Hipoteke

  Permbushni nevojat tuaja, me produktin me te ri te financimit per individe. 
   
  Ju mund te aplikoni per:
   
  Qellimi:
  • Blerje apartament, dyqan, vile, toke;
  • Rindertim i nje prone ekzistuese;
  • Pagesa detyrimesh te ndryshme.
   
  Shuma maksimale:
  • EUR 150,000/USD 150,000/LEK 20,000,000.
   
  Periudha maksimale:
  • Deri ne 15 vite.
   
  Pjesemarrja maksimale e Bankes:
  • Deri ne 90% te vleres se pasurise se paluajtshme. 
   
  Perfitimet:
  • Norma te arsyeshme te fitimit;
  • Financim me partneritet;
  • Proçedura te shpejta miratimi;
  • Ju perfitoni 1% zbritje, nese paguani rregullisht kestet mujore, pergjate gjithe periudhes se financimit.
   
  Dokumentacioni i kerkuar: 
  • Dokument Identifikimi per klientin dhe garantuesin;
  • Çertifikate familjare e tre muajve te fundit;          
  • Dokumentacion vertetues i te ardhurave per klientin dhe garantuesin;
  • Çertifikata ose vertetime pronesie te diteve te fundit per kolateralin, me genplanin bashkengjitur dhe kartelen e prones; dokument qe verteton se prona eshte e lire aktualisht;
  • Dokumenta pronesie per pronen qe do te blihet/rimodelohet/ndertohet;
  • Dokumenta qe kerkohen nga legjislacioni ne fuqi.
   
  Shenim: Banka ka te drejte t’i kerkoje klientit dokumenta shtese, te konsideruara si te nevojshme per vleresimin e klientit. 

  Per me shume informacion dhe keshillim financiar ne zgjedhjen tuaj, jeni te mirepritur te na shkruani e-mail, telefononi  apo te na vizitoni ne  degen me te afert te Bankes se Bashkuar te Shqiperise (UBA Bank).

  Informacioni Parakontraktor

 • A NUK ESHTE ME E LEHTE KUR PAGUAN VETEM NJE KEST?

  Me financimin per individe nga UBA Bank, te gjithe kestet mujore i paguan ne nje te vetem.

  Banka e Bashkuar e Shqiperise (UBA Bank), se fundmi ka vene ne dispozicion te klienteve te saj produktin e financimit "Blerje Kredie (detyrim i mbetur) per kategorine individe.

  Si me poshte paraqiten llojet e ketij financimi:
  - Blerje e kredise per "Blerje Shtepie";
  - Blerje e kredise per "Rimodelim shtepie";
  - Detyrime te tjera.

  Financimi per blerje te detyrimit te mbetur nga bankat e tjera, perfshin blerjen e kredise per “blerje shtepie apo per rimodelim shtepie”, qe perben 70% te financimit.

  Per me shume informacion dhe keshillim financiar ne zgjedhjen tuaj, jeni te mirepritur te na shkruani e-mail, telefononi  apo te na vizitoni ne degen me te afert te Bankes se Bashkuar te Shqiperise UBA Bank).

 • UBA FINANCIM PER BLERJE MAKINE

  Permbushni nevojat tuaja, me produktin me te ri te financimit per individe.

  Ju mund te aplikoni per:

  Qellimi:
  • Blerje makine te re, ose te perdorur.

  Shuma maksimale:
  • EUR 35,000/USD 35,000/LEK 5,000,000.

  Periudha maksimale:
  • Deri ne 5 vite.

  Pjesemarrja e klientit:
  • Minimum 20% te vleres se makines.

  Perfitimet:
  • Norma te arsyeshme te fitimit;
  • Financim me partneritet;
  • Proçedura te shpejta miratimi;
  • Ju perfitoni 1% zbritje, nese paguani rregullisht kestet mujore, pergjate gjithe periudhes se financimit.

  Dokumentacioni i kerkuar: 
  • Dokument Identifikimi per klientin dhe garantuesin;
  • Çertifikate familjare e tre muajve te fundit;          
  • Dokumentacion vertetues i te ardhurave per klientin dhe garantuesin;
  • Kopje e librezes se energjise elektrike;
  • Kopje e lejes se qarkullimit;
  • Oferta per blerjen e makines;
  • Dokumenta qe kerkohen nga legjislacioni ne fuqi.

  Shenim: Banka ka te drejte t’i kerkoje klientit dokumenta shtese, te konsideruara si te nevojshme per vleresimin e klientit. 

  Per me shume informacion dhe keshillim financiar ne zgjedhjen tuaj, jeni te mirepritur te na shkruani e-mail, telefononi apo te na vizitoni ne degen me te afert te Bankes se Bashkuar te Shqiperise (UBA Bank).

  Informacioni Parakontraktor

Adresa Jone

Adresa: Rr. “Dritan Hoxha”,
Nd. 11, H. 3, Njesia Bashkiake Nr.7,
Kodi Postar 1023, Kutia Postare 128,
Tirane,
E-mail: info@uba.com.al

Kontaktoni me ne

Rrjeti i Degeve te UBA