Llogari Investuese me afat


Llogaria Investuese me afat ose ndryshe depozita me Afat Wakala, eshte nje marreveshje e lidhur ndermjet bankes dhe klientit per nje shume dhe afat te percaktuar. Per shumen e investuar, klienti perfiton normen e fitimit sipas shumes, afatit, monedhes dhe frekuences se kreditimit te fitimit te percaktuar ne kontraten e depozites.


 • Mundesi e LARTE FITIMI, nepermjet DEPOZITES ME AFAT me norme te percaktuar!

  Ju mund te hapni Depozite me Afat Wakala ne monedhat LEK, EUR, USD.

  Me hapjen e depozites ju mund te zgjidhni opsionet ne dispozicion lidhur me: periudhen e deshiruar si me siper permendur, llogarine ne te cilen do te kalohet fitimi, do te mund te percaktoni nese depozita do te rinovohet automatikisht apo do te kerkohet paraqitja juaj ne banke, si edhe do te mund te percaktoni rinovimin e vetem principalit apo rinovimin e principalit sebashku me fitimin e marre ne llogari.

  Lista me Normat e Fitimit 15.10.2020 (Shkarko)

   

   

   

   

   

   

Adresa Jone

Adresa: Rr. “Dritan Hoxha”,
Nd. 11, H. 3, Njesia Bashkiake Nr.7,
Kodi Postar 1023, Kutia Postare 128,
Tirane,
E-mail: hr@uba.com.al

Kontaktoni me ne

Rrjeti i Degeve te UBA