Banka e Bashkuar e Shqiperise ofron një gamë të gjerë kredish dhe financimesh, të cilat mund të kombinohen për t’ju përshtatur nevojave tuaja komerciale dhe për biznes. Banka përqendrohet ne financimet e sipërmarrjeve të vogla dhe të mesme (SME).

Banka ofron një sërë tipe kredish për financimin e nevojave të subjekteve të ndryshme. Përsa i përket kohëzgjatjes së kredive Banka ofron këto tipe: afat-shkurtër (deri në 1 vit), afat-mesme (deri në 5 vjet).

Financimi për Ndermarrjet e Vogla dhe të Mesme (SME)
Kreditë e SME-ve u ofrohen ndermarrjeve të vogla dhe mund të përdoren për të financuar nevojat për kapital qarkullues dhe investime. Këto kredi ofrohen në Lek, USD, dhe Euro.

Banka e Bashkuar e Shqiperise aprovon SME deri për shumën maksimale e cila llogaritet te jete rreth 20% e shitjeve.

Për të financuar veprimtarinë tuaj, ju mund të zgjidhni formen e mëposhtme të kredisë:

Kredia me Afat
- e cila mund të tërhiqet gradualisht ose nëpërmjet një tërheqje të vetme. Në rastin kur kjo kredi tërhiqet gradualisht ju përcaktoni një plan tërheqje për një shumë per te cilen caktohet një plan për rikthimin e kësaj kredie. Me anë të këtij produkti ju mund të planifikoni me lehtësi qarkullimin e parave për kompaninë tuaj. Shuma maksimale e Kredisë me Afat është 400,000 Euro dhe periudha maksimale e maturimit është 5 vjet për blerje makinerie dhe për investime.
Ju nuk do të përfitoni financime më të mëdha se 500,000 Euro për shërbime të kombinuara kredie.

Termat dhe Kushtet
Huamarrësi mund të jetë person ligjor ose individ i cili zhvillon aktivitet biznesi prej me shume se 3 vjet dhe ka xhiro vjetore qe varion nga 500,000 Euro deri në 2,000,000 Euro.
Huamarrësi duhet të plotësoje kriteret e bankës në lidhje me vlerën e kreditimit.
Huamarrësi duhet te kete burime të verifikueshme për kthimin e kredisë – evidence te kapacitetit për të plotësuar detyrimet qe rrjedhin nga kredia, kthimi i kredisë bashkë me interesat dhe komisionet brenda afatit të maturimit dhe sipas kushteve për të cilat është rënë dakord më parë.

Garancia
Kolaterali duhet të jetë likuid, cash ose pronë e paluajtshme, me vlerë të barabartë me 140% të shumës së kredisë. Makineritë dhe pajisjet nuk pranohen si kolateral.

Linjë kredie me shlyerje të njëhershme:
Kredia me ripagim të njëhershëm është linjë kredie që Banka e Bashkuar e Shqiperise ua ofron kredimarrësve për të rritur kapitalin qarkullues mbi bazë kontrate.

Kredi qarkulluese per mjete xhiroje:
Përdorim i përkohshëm kredie nga klienti për të rritur kapitalin qarkullues dhe mbulimin e financimit për importet ose eksportet Afati: i ndryshueshëm, maksimumi 12 muaj, e rinovueshme.

Linja e Letër Kredisë ose Linja e kredisë së Garancisë Bankare:
Letër Kredia ose Garancia Bankare janë linja kredie qe mbulojnë shërbime afat-shkurtra kredie (deri në një vit) të cilat përdoren nga kredimarrësit për të rritur kapitalin qarkullues dhe/ ose garantuar palen tjeter me anë të hapjes së Garancive Bankare ose Letrave të Kredisë për të siguruar financimin e importeve, eksporteve, dhe të tjera.

Linja e Letër Kredisë - Banka, nëpërmjet korrespondentëve të vet jashtë, merr përsipër të paguaje në emër të klientit në bazë të dokumenteve dokumentare të dorëzuar në bankë; Letër kredia ndihmon marrëdhëniet tregtare me furnitorët/klientët e cila mund të transformohet në linjë Overdraft-i ose kredi me afat me datë maturimi.
Linja e Garancisë Bankare - Banka i garanton palët ë treta, në emër të klientit (debitorit), per pagesen e detyrimit. 

Financim Afat-mesem:
Financimet afatmesme janë deri ne 5-vjet. Qëllimi është financimi i blerjes së pajisjeve, makinerive të reja, ndërtimin e magazinave dhe financimin për projektet e zhvillimit.

Kredia e Biznesit per kapital qarkullues
eshte krijuar për të financuar sa më poshtë vijon:

Blerje sipas inventarit, furnizime, lëndë të parë, mallra të gatshme ose gjysëm të gatshme
Të arkëtueshme me maturim për blerësin,
TVSH, taksa doganore, paradhënie,
Luhatje sezonale të nevojave të biznesit.
Afati i Maturimit 12 muaj

Kushtet
Kredimarrësi duhet të jetë subjekt juridik i cili zhvillon aktivitetin e tij në Republikën e Shqipërisë me nje minimum tre vjet aktivitet tregtar;
Llojet e mëposhtme të biznesit nuk e përfitojnë këtë kredi:
klubet/ kazinotë,
lojra fati / automate me monedhë,
agjencitë/shërbimet e sigurimit,
tregti duhani dhe pije alkoolike,
bare, restorante, hotele, motele,
partitë politike,
aktivitete pornografike, ose të ngjashme,
tregtia dhe prodhimi i armëve.
Kredimarrësi duhet të plotësojë kriteret e Bankes se Bashkuar e Shqiperise lidhur me qellimin e perdorimit te kredisë.
Kredimarresi duhet te paraqese sigurimin e burimit të kthimit të kredisë – prova të kapaciteteve për plotësimin e detyrimeve qe rrjedhin nga kredia, kthimi i kredisë bashkë me interesat dhe komisionet brenda afatit të maturimit dhe sipas kushteve të rena dakort.
Garancia
Të gjitha format e pranueshme të garancise për të cilat banka dhe klienti kanë rënë dakort përfshire instrumentet për zbatimin e të drejtave të kredidhënësit.
Kredi Zhvillimi
Aplikoni për kredi afat-mesme për zhvillim kthimi i të cilave bëhet pas përfundimit të punimeve të zhvillimit.
Kredia ju lejon të prokuroni aktive fikse të trupëzuara ose patrupëzuara (prona ta patundshme, makineri, grup makinerish – linjë teknologjie) sigurimin e modernizimit, rikonstruktimit, mirembajtjes së tyre, blerje të njohurive teknike, financime kerkimore dhe investime financiare.
Banka lëvron fondet në bazë të dokumenteve të zhdoganimit dhe faturave të furnitorit në bazë të kontratave të nënshkruara për sigurimin e planit të investimit për shumën e kredisë së miratuar dhe me afat kredie të specifikuar në kontratë.
Kthimi i kredive bëhet nga fondet e disponueshme zakonisht në formën e kësteve mujore, ndërsa në lidhje me planin e investimit, ju mund të aplikoni për afat maturimi preferencial mbi bazën e principalit, i cili duhet të likuidohet pas përfundimit të punimeve.

Kushtet për dhenien e kredisë
Vërtetimi i aftesise paguese - kuptohet si provë e kapacitetit për të përmbushur detyrimet që rrjedhin nga kredia, kthimi i kredisë bashkë me interesat dhe komisionet brenda afatit të maturimit dhe kushteve për të cilat është rënë dakort më pare.
Qëllimi i kredisë – banka akordon kredinë për një qëllim të caktuar që lidhet me financimin e investimeve, prokurimin e ndonjë aktivi thelbësor nga ana e sipërmarrësit për zhvillimin e aktivitetit të biznesit të tij.
Banka nuk akordon kredi për biznese të cilat vënë në rrezik rendin publik, parimet morale dhe mjedisin.
Kredia, përfshire interesat dhe komisionet duhet të mbulohen mjaftueshmërisht nga kolaterali.
Garancia e zakonshme që kërkon banka:
Prona të patundshme, peng mbi aktive të patrupëzuara, letra me vlerë dhe të arkëtueshmet,
Siguri në formën e detyrimit të arkëtueshëm,
Depozitë të bllokuar në bankë
Garanci bankare
Kushte shtesë mund të kërkohen në varësi të natyrës së kredise, garancise qe jepet, llojit te biznesit, besueshmerise dhe pervojes se kredimarresit.
Komisionet për Kredinë:
Interesi: bazohet në shpenzimet per fondet e bankes, plus marzhin. Gjithashtu varet nga shuma e kredise, klasifikimi i riskut për klientin dhe vlera totale e kredisë;
Shpenzimet Administrative : 1% e shumes së kredisë per afatin deri ne 1 vit; 1.5% e shumes se kredise per afatin nga 13 muaj deri ne 36 muaj dhe 2% e shumes se kredise per afatin nga 37 muaj deri ne 5 vjet.
Periudha e Interesit: Mujor
Interesi baze : vjetor/ I pandryshueshem

Shpenzime të tjera administrative/ ligjore/ dokumentacioni/ vleresimi te garancise.


DOKUMENTAT QE KERKOHEN PER PERSONAT JURIDIKE:


 

 • Formulari i aplikimit te kredise i plotesuar ne hollesi.
 • Pershkrim i aktivitetit te shoqerise, struktures organizative, statusi ligjor dhe pronesia e saj.
 • Bilancet Financiare per tre vitet e fundit (perfshire auditimet) dhe te dhena financiare per periudhen ne vazhdim.
 • Plan Biznesi per projektin qe kerkon financim.
 • Posta bankare e llogarive bankare per vitin e fundit (statement of accounts) dhe Vertetimet e leshuara nga Bankat e tjera ne lidhje me detyrimet ndaj tyre.
 • Vendimin e Asamblese se Ortakeve per te marre kredine me kushte te caktuara dhe autorizimi I nje apo disa personave per te nenshkruar kontratat e kredise dhe marre persiper shlyerjen e detyrimeve te saj.
 • Dokumenti i regjistrimit si person fizik apo juridik, Akti i themelimit dhe Statuti i shoqerise.
 • Ndryshimet e kryera ne shoqeri n.q.s. ka dhe regjistrimi i tyre ne regjistrin tregtar.
 • Ekstrakti i fresket i leshuar nga Qendra Kombetare e Regjistrimit dhe historiku i ndryshimeve te kryera ne shoqeri.
 • Vertetim nese shoqeria eshte apo jo ne proces falimentimi ose likujdimi.
 • Licenca nga organet tatimore dhe licenca te tjera sipas rastit.
 • Certifikaten e numrit te identifikimit per personin e tatueshem - NIPT.
 • Dokumenta identiteti dhe certifikata familjare te pronareve dhe drejtuesve te shoqerise.
 • Vertetimet e pronesise se pasurive qe do te hipotekohen apo barresohen dhe dokumenta qe vertetojne origjinen e tyre.
 • Vertetim nga Zyrat e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme nese personi ka barre apo hipoteke mbi pronat e tij.
 • Lista e klientëve kryesore.
 • Lista e furnizuesve kryesore .
 • Kontrata me furnizuesit dhe bleresit.
 • Vertetime nga Gjykata dhe prokuroria mbi proceset gjyqesore dhe penale te shoqerise dhe drejtuesve te saj.
 • Vertetim nga Zyra e Permbarimit mbi detyrimet ndaj te treteve.
 • Deshmi Penaliteti nga Ministria e Drejtesise per ortaket dhe administratoret e shoqerise.
 • Vertetim nga zyra e tatimeve mbi detyrimet perkatese dhe pagesat e fundit te tyre.
 • Lista e pasurive te tundshme dhe te patundshme te kompanise/individit.
 • Formulari i Bankes i plotesuar si duhet me te dhenat e garantuesit, n.q.s. eshte rasti
 • Policen e Sigurimit te objektit apo pasurive qe do te lihen ne hipoteke si garanci.
 • Policen e Sigurimit te Jetes se ortakut/ortakeve.
 • Klauzola e Pelqimit Paraprak per Regjistrin e Kredive te Bankes se Shqiperise.
Formular - Kredi per Biznese

 

Demo
 

Kembimi Valutor

Lexo me Shume...

Demo
 
Perllogaritje e Depozites

Lexo me Shume...

Demo
 
Perllogaritje e Financimit

Lexo me Shume...

Demo
 
Ofertat Aktuale

Lexo me Shume...

Adresa Jone

Adresa: Rr. “Dritan Hoxha”,
Nd. 11, H. 3, Njesia Bashkiake Nr.7,
Kodi Postar 1023, Kutia Postare 128,
Tirane,
E-mail: info@uba.com.al

Kontaktoni me ne

Rrjeti i Degeve te UBA