Banka e Bashkuar e Shqiperise ofron kredi me norma konkuruese per te gjitha nevojat tuaja financiare.

Kredi per blerje shtepie, dyqani, punime.
Financimi:
deri ne 70% te cmimit te apartamentit, dyqanit dhe punimeve.

Monedha:
EUR / USD / LEK

Afati:
Deri ne 60 muaj.

Shuma e financimit:
Shuma qe financohet fillon nga 1.000.000 Leke ose ekuivalenti ne valute.

Garancia:
Shtepia, dyqani, apartamenti qe financohet ose nje prone tjeter e paluajtshme.

Menyra e shlyerjes se kredise:
Keste fikse mujore (kapital + interes).

Te ardhurat mujore:
Kesti nuk duhet te kaloje me shume se 60% e te ardhurave neto mujore.
Nese klienti ka llogari ne banke, atehere mund te ofrohen kushte me te favorshme.

Kredi Per Makina
Financimi: deri ne 65% te cmimit te makines.

Afati:
Deri ne 48 muaj.
Shuma e financimit: ???
Shuma qe financohet fillon nga 5000 ? .???
Garancia:
Nje prone e paluajtshme ose garanci tjeter e ndryshme nga makina.

Menyra e shlyrjes se kredise:
Keste fikse mujore (principal + interes).

Te ardhurat mujore:

Kesti nuk duhet te kaloje me shume se 40% e te ardhurave neto mujore.
Nese klienti ka llogari ne banke, atehere mund te ofrohen kushte me te favorshme.

DOKUMENTAT QE DUHET TE PARAQITEN NGA INDIVIDET/ PERSONAT FIZIKE

 • Dokumenta identiteti (pasaporte e vlefshme, leternjoftim elektronik).
 • Certifikate familjare e dites se fundit.
 • Vertetime per pagat nga punedhenesit dhe kontratat e punes per aplikuesin dhe pjesetaret e familjes se tij.
 • Vertetim mbi vendbanimin e klientit leshuar nga autoritetet vendore perkatese.
 • Deklarate noteriale mbi te ardhurat mujore.
 • Nese ushtron aktivitet privat regjistrimi i biznesit ne QKR dhe license nga bashkia sipas rastit.
 • Libri i shitjeve dhe blerjeve per 3 vitet e fundit, sipas aktivitetit.
 • Pagesat e tatimeve dhe sigurimeve shoqerore e shendetesore per vitin e fundit.
 • Kopje e librezes se energjise elektrike.
 • Certifikata ose vertetime pronesie te diteve te fundit per kolateralin, me genplanin bashkengjitur dhe kartelen e prones; dokument qe verteton se prona eshte e lire aktualisht.
 • Dokumenta pronesie per pronen qe do te blihet/ rikonstruktohet/ndertohet.
 • Kontrate sipermarrjeje ose kontrate shitjeje me rezerve ose tjeter dokument per shtepine qe do te blihet.
 • Leje ndertimi, preventiv punimesh dhe projekt ndertimi sipas rastit per objektin qe do te financohet nga banka.
 • Gjendja e llogarive bankare per vitin e fundit, nese ka.
 • Deshmi Penaliteti nga Ministria e Drejtesise.
 • Deklarata nga Gjykata dhe prokuroria se personi nuk eshte ne proces gjyqesor apo ndjekje penale.
 • Vertetim nga Zyra e Permbarimit qe personi nuk ka pasuri te vene ne sekuester.
 • Polica e sigurimit te objektit qe lihet si garanci.
 • Polica e sigurimit te jetes se huamarresit.
Formular-Kredi per Individe Llogaritje Kredie?


 

 

Demo
 

Kembimi Valutor

Lexo me Shume...

Demo
 
Perllogaritje e Depozites

Lexo me Shume...

Demo
 
Perllogaritje e Financimit

Lexo me Shume...

Demo
 
Ofertat Aktuale

Lexo me Shume...

Adresa Jone

Adresa: Rr. “Dritan Hoxha”,
Nd. 11, H. 3, Njesia Bashkiake Nr.7,
Kodi Postar 1023, Kutia Postare 128,
Tirane,
E-mail: info@uba.com.al

Kontaktoni me ne

Rrjeti i Degeve te UBA