Tregu i Parase

KONCEPTET E PERGJITHESHME MBI TREGUN E PARASE

Nje treg financiar eshte tregu ne te cilin njerezit dhe subjektet mund te tregtojne letra financiare me vlere, mallra dhe sende te tjera me vlere te zevendesueshme, me kosto te ulet a transaksioni dhe me çmime qe reflektojne kerkesen dhe oferten. Letrat me vlere perfshijne aksione dhe obligacione, si edhe mallrat perfshijne metale te çmuara ose mallra bujqesore.

Kur paraja nisi te behej mall, tregu i parave u be nje komponent i tregjeve financiare per pasurite e perfshira ne huamarrjen afatshkurter, huadhenien, blerjen dhe shitjen me afat maturimi nje vit ose me pak.

Tregtia ne tregjet e parase kryhet ne teresi. Ekzistojne instrumente te ndryshme, te tilla si bonot e thesarit, letra komerciale/tregtare, pranimet bankare, depozitat, çertifikatat e depozitave, kambialet, marreveshjet e riblerjes, fondet federale, pengu jeteshkurter, dhe letrat me vlere. Ajo na siguron finacimin e likuiditetit per sistemin global financiar.

Tregjet e parase dhe tregjet e kapitalit jane pjese e tregjeve financiare. Instrumentet mbartin maturime te ndryshme, monedha te ndryshme, risqe te ndryshme te kreditimit, si edhe struktura te ndryshme.

 

Kembimi Valutor (FX)

Departamenti i Thesarit prane UBA Bank, manaxhon pozicionet e hapura valutore qe rrjedhin nga aktiviteti i bankes dhe ofron kuotime per transaksionet e kembimeve valutore te kerkuara nga klientela e bankes.

Kembimi valutor spot, eshte nje transaksion kembimi valuator i nje monedhe kundrejt nje tjetre me nje kurs te percaktuar ne diten e kryerjes se transaksionit dhe me maturim deri ne 2 dite pune pas dates se marreveshjes.

Per me shume informacion ju ftojme te konsultoni kursin ditor, sipas tabeles ditore te publikuar.

Përditësuar së fundmi: 29/05/2020

VLERAT KUNDREJT LEKUT
  USD EUR GBP TRY
BLERJE 109.85 121.55

133.49

15.83
SHITJE 115.85 128.05 144.99 17.03

MONEDHAT E HUAJA
  EUR/USD EUR/GBP GBP/USD EUR/TRY
BLERJE 1.0741

0.8788

1.2137 7.1372
SHITJE 1.1191 0.9188 1.2537 8.0888

 

Bankat Korrespodente

TABELA SI ME POSHTE PARAQET LISTEN E BANKAVE KRYESORE KORRESPODENTE ME TE CILAT UBA BANK KRYEN TRANSAKSIONE TREGTARE.

EMRI I BANKES

MONEDHA

NUMRI I LLOGARISE

RAIFFEISEN ZENTRALBANK

USD

IBAN: AT703100007055023246

VIENNA - AUSTRIA

Euro

IBAN: AT943100000055023246

Swift Code: RZBAATWW

   
     

BANKA E SHQIPERISE

ALL

Nr. i llogarise: 2221043L

TIRANE-ALBANIA

   

Swift Code: STANALTR

   
     

FAISAL ISLAMIC BANK OF EGYPT

USD

221803/01

CAIRO – EGYPT

Euro

221803/01

Swift Code: FIEGEGCX

   
     

KT BANK

EURO

DE17502345000300010020

GERMANY – AG Frankfurt

 

 

Swift Code: KTAGDEFF

   

 

Adresa Jone

Adresa: Rr. “Dritan Hoxha”,
Nd. 11, H. 3, Njesia Bashkiake Nr.7,
Kodi Postar 1023, Kutia Postare 128,
Tirane,
E-mail: info@uba.com.al

Kontaktoni me ne

Rrjeti i Degeve te UBA