Shkëmbimi Automatik i Informacionit për llogaritë financiare

I nderuar Klient,

Në kuadër të zbatimit të ligjit Nr. 4/2020 “Për Shkëmbimin Automatik të Informacionit të Llogarive Financiare”, datë 30.01.2020, duhet te paraqiteni prane Degeve te Bankes se Bashkuar te Shqiperise personalisht apo nepermjet nje perfaqesuesi te autorizuar prej jush konform ligjit, per te plotesuar Formularin e Vetedeklarimit me te dhenat e kerkuara, brenda dates 15 Qershor 2020 i pajisur me nje mjet identifikimi (karte identiteti ose pasaporte te vlefshme ne momentin e plotesimit te formularit). Mbledhja, perpunimi dhe transferimi i këtyre të dhënave do të kryhet në përputhje me ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar, dhe udhëzimin e Bankës së Shqipërisë, nr. 32, datë 08.05.2002 “Për sekretin bankar”.

Per nje informacion me te detajuar ne lidhje me parashikimet e ligjit te siperpermendur, ju ftojme te vizitoni faqen zyrtare te D.P.T. Për më shumë informacion mbi Standardin e Përbashkët të Raportimit të OECD për Shkëmbimin automatik të informacionit të llogarisë financiare (CRS), ju ftojme te vizitoni faqen zyrtare te OECD.

Demo
 

Kembimi Valutor

Lexo me Shume...

Demo
 
Perllogaritje e Depozites

Lexo me Shume...

Demo
 
Perllogaritje e Financimit

Lexo me Shume...

Demo
 
Ofertat Aktuale

Lexo me Shume...

Adresa Jone

Adresa: Rr. “Dritan Hoxha”,
Nd. 11, H. 3, Njesia Bashkiake Nr.7,
Kodi Postar 1023, Kutia Postare 128,
Tirane,
E-mail: info@uba.com.al

Kontaktoni me ne

Rrjeti i Degeve te UBA